Wiocha
Wielki test niedrogich router�w (za mniej wi�cej 150 z�otych)

04.02.2019 14:00

<b>Foto:</b> fontech.startitup.sk
Foto: fontech.startitup.sk

Jakiďż˝ czas temu w artykule „Tani router do domu” przedstawiliďż˝my test czterech urzďż˝dzeďż˝ kosztujďż˝cych do 300 zďż˝. Cz�� z Was w komentarzach (czytamy Wasze sugestie i jeďż˝li tylko jest to moďż˝liwe, staramy siďż˝ nimi kierowaďż˝) stwierdziďż˝a, ďż˝e router, jeďż˝li ma zasďż˝ugiwaďż˝ na miano taniego, powinien kosztowaďż˝ okoďż˝o 100 zďż˝. Po analizie rynku i dostďż˝pnego sprzďż˝tu nieco podnieďż˝liďż˝my poprzeczkďż˝.

Więcej w serwisie pclab.pl

Tagi: Tesla, ZTE
Komentarze (0):
reklama
Wiocha

Prointegra
Kontakt z nami